ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೊಂದು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ…

You may also like...

4 Responses

  1. Shishir says:

    ವಾವ್…. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ… ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಪದ್ದತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸಕ್ಕತ್…!!

  2. Anudeep says:

    Lekhana tumba chennagide.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.