ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು (Malegalalli Madumagalu)– ಕುವೆಂಪು

2 Responses

  1. sunil says:

    i hope you given your opinion than vimarshe madam, any have nice to recal……

    • ನಿಜ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ದವಳಲ್ಲ ನಾನು. 🙂 ನನ್ನ opinions share ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ..

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.